آموزش خط خودکاری نستعلیق دوره متوسط

این دوره آموزش خط نستعلیق خودکاری دوره متوسط می باشد برای تمرین و تسلط بر متن نویسی بسیار مناسب هست !