آموزش خط خودکاری شکسته نستعلیق دوره ویژه

توضیحات دوره ی ویژه این دوره مخصوصا هنرجویانی است که خط نستعلیق یا شکسته نستعلیق…