آموزش شکسته نستعلیق قلم دوره مقدماتی

در آموزش شکسته نستعلیق قلم دوره ی مقدماتی در 8 جلسه هنرجوها آموزش می بینند./…